Bộ nhận dạng thương hiệu mới dành cho IC Publisher

Tháng 9 năm 2011, sau 15 tuần làm việc với Nhà xuất bản Thông tin & Truyền thông, ban tư vấn thương hiệu của văn phòng Tư vấn Doanh nghiệp và Cộng sự đã đề xuất bộ nhận diện thương hiệu mới bao gồm: logo, hệ thống nhận diện thương hiệu văn phòng,…

Hiện nay, Nhà xuất bản Thông tin & Truyền thông đã sử dụng logo và hệ thống nhận diện mới trên các bìa sách và sản phẩm.

Logo Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông cũ


Logo mới của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Hệ thống nhận diện văn phòng của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông:

Giấy nhắn

Phong bì thư

Bài viết khác