Thương hiệu – Tiếp thị

Bộ nhận dạng thương hiệu mới dành cho IC Publisher

Tháng 9 năm 2011, sau 15 tuần làm việc với Nhà xuất bản Thông tin & Truyền thông, ban tư vấn thương hiệu của văn phòng Tư vấn Doanh nghiệp và Cộng sự đã đề xuất bộ nhận diện thương hiệu mới bao gồm: logo, hệ thống nhận diện thương hiệu văn phòng,… Hiện nay, …