Học liệu mở MIT- Tag vào đây rồi sau này sử dụng.

M.I.T. là một trong số những trường đại học có tiêu chuẩn tuyển sinh khắt khe nhất nước Mỹ. Phần lớn các sinh viên nước ngoài ở M.I.T. theo học các ngành kỹ sư, và số còn lại theo học các ngành thương mại, toán, kiến trúc, viết văn và chính trị.

Dưới đây là những chương trình giáo dục và đào tạo tuyệt với của M.I.T được chia sẻ trên toàn thế giới. Vậy tại sao các bạn không xem để biết được chúng ta đang ở đâu so với thế giới để có thêm động lực cho sự phát triển và hoàn thiện bản thân mình?

Load & dùng dần:

1. Concept-Centered Teaching (Spring 2006)
2. Concept-Centered Teaching (Fall 2005)
3. Introduction to Education: Looking Forward and Looking Back on Education
4. Introduction to Education: Understanding and Evaluating Education
5. Educational Theory and Practice I
6. Educational Theory and Practice III
7. The Engineer of 2020
8. The Torch or The Firehose: A Guide to Section Teaching
9. Guidelines on Learning that Inform Teaching
10. A Global History of Architecture Writing Seminar
11. Teaching College-Level Science and Engineering (Fall 2012)
12. Teaching College-Level Science and Engineering (Spring 2009)
13. Power of Place: Media Technology, Youth, and City Design and Development
14. How to Learn (Almost) Anything
15. The Nature of Constructionist Learning
16. Technological Tools for School Reform

Bài viết khác