Những bài giảng marketing hay nhất của Học viện Massachusetts

Tài liệu sử dụng tham khảo thêm cho phần Lý thuyết nền tảng về Tiếp Thị. Thực ra ai đọc tất cả những ấn bản về quản trị Marketing cơ bản rồi là không phải dùng nữa.

Business Marketing:
1. Popular Musics of the World
2. Managing Innovation and Entrepreneurship
3. How to Develop \”Breakthrough\” Products and Services
4. Product Design and Development
5. Marketing Management (Fall 2010)
6. Marketing Management (Fall 2004)
7. Marketing Management
8. Pricing
9. Listening to the Customer
10. Strategic Marketing Measurement
11. Marketing Strategy
12. Entrepreneurial Marketing
13. Special Seminar in Marketing: Marketing Management
13. Technology Strategy
14. Technology Strategy for System Design and Management
15. Technology-based Business Transformation

Bài viết khác