Nguyễn Hoàng Phương

 

 

Ông là chuyên gia phát triển Thương hiệu, Chuyên gia trưởng, giảng dạy tại Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI; Cố vấn trưởng Trường Đào tạo Kinh doanh PBS – Đơn vị thành viên của PTI. Tại đây, Ông nghiên cứu, hướng dẫn về các chuyên môn chính: Chiến lược, Thương hiệu và những môn học khác.

Bên cạnh đó, ông còn là: Cố vấn Công ty CP Sao Việt Nam; Cố vấn trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Châu Á Thái Bình Dương (Apec Corp); và tham gia cố vấn - tư vấn trưởng của nhiều thương hiệu trong & ngoài nước.

Ông cũng là tác giả và chủ biên của một số sách đã xuất bản như: Những điều khó nói trong Tiếng Anh (NXB Thông tin & Truyền thông, năm 2008), Lập kế hoạch Marketing hoàn hảo (NXB Thông tin & Truyền thông, năm 2012), “Xây dựng và quản lý kế hoạch marketing cho SME: Từ chiến lược đến thực thi” (NXB Thanh Niên, năm 2020), Phương pháp dạy trẻ cho đúng từ 3 - 12 tuổi (NXB Thanh Niên, năm 2021) và Chinh phục nghệ thuật thuyết trình (NXB Thanh Niên, năm 2021).

 

Facebook: https://www.facebook.com/fupresi

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCIfhtncEAuWypLgc6T-tdTg

Liên hệ: Trợ lý Hải Bằng - 0986511822 - Văn phòng Chuyên gia trưởng Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI: Tầng 14, Tháp B, Toà nhà Sông Đà - Phạm Hùng - TP.Hà Nội.

 

******
He is a Brand Development Specialist, Lead Specialist, lecturing at PTI Education Training Group; Chief Advisor of PBS Business School – a member of PTI Group, where he does research and coaching with specialization in: Strategy, Branding and other subjects.
 
In addition, he is also: Advisor of Vietnam Star JSC; Chief Advisor of Asia Pacific Investment Group Corporation (Apec Corp); and participates as Consultant- Chief Advisor of many domestic & foreign brands.
 
He is also the author and editor of some published books such as: Difficult Things About Learning English (Information & Communication Publishing House, 2008), How to Build a Perfect Marketing Plan (Information & Communication Publishing House, 2012), Building and Managing a Marketing Plan for SMEs: From strategy to execution" (Thanh Nien Publishing House, 2020), How To Properly Teach Children (Age 3 to 12) (Thanh Nien Publishing House, 2021) and Conquer The Art of Presentation (Thanh Nien Publishing House, 2021).
 
Contact: Assistant Mr.Hai Bang - 0986511822 - Office of Lead Specialist- PTI Education Training Group. 14th Floor, Tower B, Song Da Building, Pham Hung, Hanoi.