Đây là trang danh mục Bài phát biểu

 

Vở kịch Vòng Phấn Kapkaz

 

HỘI THẢO DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ SỐ VÀ NHỮNG LÀN SÓNG MỚI - THÍCH NGHI VÀ CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG THỨC KINH DOANH.

Với chủ đề: "Tinh thần và Khát vọng Việt", Lễ Tôn vinh sự học lần thứ 20 tại Hà Nội đã được tổ chức thành công vào ngày 9/01 vừa qua.