Vũ khí PR 3.0

Cạnh tranh trong hiện tại là cuộc đua giành giật lấy CƠ HỘI đang diễn ra rất
nhanh và bình đẳng trước tất cả. Do vậy mục tiêu là XÃ HỘI HÓA hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp với vũ khí là PR , mọi thứ còn lại đều có thể hiệp tác.

 

 

Trong kinh doanh phải tuân thủ 3 đặc thù của thông tin : LIÊN TỤC – BIẾN
ĐỘNG – CHU KÌ (định luật Moore ) và gắn với 3 đặc thù của xã hội tiêu dùng
hiện đại : Hội nhập – Thị trường – Phát triển

PR chính là công cụ tích hợp, thể hiện:

-Ý TƯỞNG: tạo dựng vị thế hàng đầu

-TƯ TƯỞNG: công nghệ nhân văn

-CÁCH THỂ HIỆN : gây ấn tượng cho tất cả các tầng lớp

Download Bài giảng Pr 3.0 (dành cho lớp CMO)

 

Bài viết khác